คดีมรดก

ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อ พิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทนายความคดีจัดการมรดก
2. ทนายความคดีจัดทำพินัยกรรม
3. ทนายความคดีผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
4. ทนายความคดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
5. ทนายความคดีร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก