องค์กรไม่แสวงหา-วีซ่าผู้อพยพ(การศึกษา)

1. ความต้องการ
วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับผู้สมัครที่ต้องการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาการฝึกอบรมหรือการฝึกงานในประเทศไทย

2. เอกสารที่ต้องการ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าให้ครบถ้วน
รูปถ่ายของผู้สมัคร (4 x 6 ซม.) ล่าสุด
จดหมายแนะนำที่ส่งถึงกงสุล
จดหมายตอบรับจากสถาบัน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสถาบันเอกชนต้องมีจดหมายจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติและสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
บันทึกการศึกษาและรหัสนักศึกษา (ถ้ากำลังศึกษาอยู่)
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการสัมมนาหรือการฝึกอบรมหรือการฝึกงานจะต้องมีจดหมายแนะนำจากองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ส่งถึงสถานกงสุลด้วย
เจ้าหน้าที่กงสุลสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ความถูกต้องของวีซ่า
วีซ่ามีอายุ 3 เดือน

5. ระยะเวลาของการเข้าพัก
ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน เขาหรือเธออาจยื่นขอขยายเวลาการพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและอาจได้รับการขยายเวลาดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เข้าเมืองครั้งแรกในประเทศไทย

6. ข้อกำหนดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม