ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติที่ต้องการเดินทางผ่านราช อาณาจักรไทยเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น เกณฑ์ที่ใช้ในการออกวีซ่าประเภทคือ ราชอาณาจักรไม่ใช่จุด หมายปลายทางของการเดินทางแต่เป็นการหยุดพักจากการเดินทางจากประเทศที่ออกเดินทางเพื่อไปอีก ประเทศและในทางกลับกัน วีซ่าประเภทนี้ให้สิทธิผู้ถือในการอยู่ที่ประเทศไทยถึง 30 วัน การยืดเวลาสำหรับ วีซ่าประเภทนี้อาจยืดเวลา 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ถือไม่สามารถที่จะ ทำงานหรือธุรกิจในประเทศไทย.

นอกเหนือจากนั้น ผู้ถือยังสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ 3 ได้ (หมวด TS) ข้อบังคับในเรื่องการเข้าเมือง นั้นสามารถพิจารณาได้จากชนิดย่อยๆของวีซ่าประเภทนี้

 • หมวด S : หมวดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา (“วีซ่า นักกีฬา”)
 • หมวด C : ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่อยู่ในคามดูแลและเป็นส่วนหนึ่งของลูกเรือ ยานพาหนะที่จะเข้าสู่ ท่าเรือ ,สถานี,เขตแดนต่างๆของประเทศไทย (“วีซ่าลูกเรือ”)

การได้มาซึ่งวีซ่า

คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ผู้ยื่นขอที่ต้องการจะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ดังนี้

 • ประเทภ TS: ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจะเดินทางไปประเทศที่หมายหรือประเทศของตนเอง
 • ประเทภ S: เข้าร่วมในงานกีฬา
 • ประเทภ C: อยู่ในความดูแลหรือเป็นสมาชิกของลูกเรือ ยานพาหนะที่จะเข้ามาในประเทศ

ค่าธรรมเนียม

 • ประมาณ 20 เหรียญ ดอลล่าห์สาธารณะต่อการเข้า1ครั้ง (สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่บอกกล่าวล่วง)

เอกสารจำเป็น

 • หนังสือเดินทาง, มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารการขอวีซ่า
 • รูปถ่ายสำหรับหนังสือเดินทาง ขนาด 4×6 เซนติเมต
 • ตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการยืนยันและจ่ายเงินแล้ว (ถ้ามี)
 • การพิสูจน์หลักฐานทางการเงิน (20,000 บาทสำหรับส่วนตัว และ 40,000 บาทสำหรับครอบครัว)
 • วีซ่าสำหรับประเทศที่ 3 (ถ้าจำเป็น), สำหรับประเภท TS
 • จดหมายเชิญจากการแข่งขันกีฬา, สำหรับประเภท C

อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา

 • วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 เดือน (การเดินทางเข้าประเทศต้องทำภายใน90วันหลังจากมีการออกวีซ่า)
 • วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ถืออยู่ได้ 30 วัน
 • วีซ่าประเภทนี้ สามาถยืดเวลาได้ 7-10วัน การยืดเวลาขึ้นอยู่กับดุลพินิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ค่าธรรมเนียม

 • ประมาณ 20 เหรียญ ดอลล่าห์สาธารณะต่อการเข้า1ครั้ง (สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่บอกกล่าวล่วง