วีซ่าแต่งงาน

วีซ่า เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย VISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย สามารถขอ Visa ติดตามภรรยาได้นานที่สุด เป็น วีซ่าประเภท Non – Immigrant Visacategory “O” (มาอยู่กับภรรยาคนไทย) โดยแนบสำเนาทะเบียนสมรส และจดหมายรับรองของภรรยา และหลักฐานสถานะของภรรยาด้วยก็จะไม่มีปัญหา วีซ่าชนิดนี้เมื่อเข้าไทยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในขั้นต้น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลา 90 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตสามารถไปยื่นคำขออยู่ต่อไปอีก 1 ปีได้ โดยทางการ ตม. มีหลักเกณฑ์ว่าสามีต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 4 หมื่นบาท แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ทำงาน ถ้ามีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แสนบาทไว้ก่อนหน้าวันยื่นคำขออยู่ต่อไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อได้ 1 ปี ในปีแรกยังไม่ได้ทำงาน เมื่อเข้าแล้วก็รีบฝากเงิน 4 แสนบาทไว้ เพื่อให้มีระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 2 เดือน สำหรับเป็นหลักฐานไปขออยู่ต่อ ถ้าต่อไปทำงานแล้วก็สามารถแสดงหลักฐานการมีเงินได้จากการทำงานได้ โดยจำเป็นต้องแสดงเงินฝาก วีซ่าประเภท non-immigrant visa รหัส O-A (long stay) โดยผู้ร้องจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(นับถึงวันยื่นคำร้อง) -ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร – ไม่มีประวัติเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งต่อประเทศไทยและประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถ่นพำนักอยู่ – มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่ตนยื่นคำร้อง -ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) -ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย เอกสารที่จะต้องยื่นคำร้อง -หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน -แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่าย 4X6 ซ,ม หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ชุด- สำเนาบัญชีเงินฝาก จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับจริงเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท -ใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักอายุไม่เกิน 3 เดือน -ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้าม อายุไม่เกิน 3 เดือน เมื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ พิจารณาเอกสารและเห็นว่าเอกสารสมบูรณ์ถูกต้องจะออกวีซ่าประเภทนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยมีอายุวีซ่า 3 เดือน และเมื่อผู้ร้องเดินทางเข้าประเทศไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ระยะยาวไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย หมายเหตุ การอนุญาตให้อยู่ด้วยวีซ่าประเภทนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้และแจ้งคำสั่งให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรในทันที หากตรวจพบว่า คนต่างด้าวไม่ได้นำเงินมาใช้ตลอดระยะเวลาที่พำนัก หรือมีการลักลอบทำงาน หรือมีพฤติกรรมที่สมควรเพิกถอนการอนุญาต หรือสามารถขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยว เป็น Multiple ได้ จะได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ค่าธรรมเนียมประมาณ 130 ยูโร แต่มีข้อแม้ว่า ต้องออกจากประเทศไทยเมื่ออยู่ครบเป็นเวลา 3 เดือนและกลับเข้ามาใหม่ ข้อควรระวัง ต้องเช็คในการเข้าออกให้แน่ใจ สำหรับการเข้าออกทางเท้า คือจะหมายถึงไม่ใช่ทางอากาศ กลับเข้ามาจะเหลือเวลาเพียง 15 วัน ต้องทำเรื่องก่อนออกจากด่านให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่แสตมป์ออกว่าหมดอายุวีซ่า ถ้าเป็นทางอากาศ 30 วัน ดังนั้นการแสตมป์จะเป็นการแสตมป์ที่สามารถใช้วีซ่าเดิมที่มี ไม่ใช่เป็นการยกเลิกวีซ่าเดิม