การยื่นคำร้องขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว

หมาย ถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า Visa 1 Year ท่านสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานการ ยื่นขอที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (One Stop Service) ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วมาก แต่ทั้งนี้บุคคลที่จะยื่นเอกสารที่ One Stop Service ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ One Stop Service และในขณะนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกในการขอต่อวีซ่าของคนต่างด้าวในที่ กระทรวงแรงงานฯ ด้วย ใน การขอต่ออายุวีซ่า ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วันให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จะอนุญาตให้ 1 ปี แต่ถ้าผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะอนุญาตต่อให้อีก 30 วันจนกว่าผลการพิจารณาจะอนุมัติหรือไม่ สำหรับท่านที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และท่านได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางออกนอกประเทศท่านต้องทำ Re-Entry ด้วย มิฉะนั้นแล้ว Non-Immigrant Visa “B” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าของท่านจะกลับ ไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa เหมือนเดิม

เอกสารสำหรับการยื่นขออยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี หลังจากได้รับ work permit (NON-B )

1.แบบคำขอ (ตม.7)
2.สำเนาหนังสือเดินทาง
3.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)
4.สำเนาใบอนุญาตทำงาน
5.สำเนา หลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6เดือน
6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และใบเสร็จรับ เงิน และสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง จากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจ สอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
8. สำเนาแบบยื่นรายการแสดงรายการทางภาษาเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีพนักงานคนไทย และชื่อคนต่างด้าวผู้ ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
9. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน

10.สำเนาแบบรายการส่งเงิน สมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) เดือนล่าสุดพร้อมใบ เสร็จรับเงิน 
11.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30หรือ ภพ.36 ) ของปีงบการเงินล่าสุด 3เดือน พร้อมใบเสร็จ รับเงิน
12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็น จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าว ทำงาน เช่น ประกาศรับสมัคร คนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้มาสมัครเป็นต้น
13.แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
14.เอกสารหรือหลักฐาน อื่นตามคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองของ สตม. กำหนด (แบบ สตม.2)
15.รูปถ่ายสถานประกอบการ
– ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสถานประกอบการ
– ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่
16. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5,6,7,8,9 และ10 มาแสดงด้วย
17.กรณี มีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วยให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออก โดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองของประเทศนั้นๆ

ให้คำปรึกษาฟรี

ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ทนายความด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่