คือ คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืม คีดีผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีจำนอง คดีซ้อขาย คดีมรดกเป็นต้น
คือ คดีที่ฟ้องร้องกันเนื่องจากมีการกระทำความผิดทางอาญา หรือที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ฟ้องร้องเพื่อให้อีกฝ่ายติดคุก หรือรับโทษอื่น ๆ ทางอาญา เช่น ให้ปรับ ให้ประหารชีวิต เป็นต้น
หมายถึง คดีเพ่งที่ฟ้องร้องหรือร้องต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัวแล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สิทธิรับมรดกก็เหือนสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดและมีดับ ตามกฎหมายแล้ว สิทธิรับมรดกจะสิ้นสุดลงในกรณี1. ถูกจำกัดมิให้รับมรดก ซึ่งเกิดได้สองฐาน คือ ฐานยักย้ายหรือปิดบังมรดกและฐานไม่ควรรับมรดก2. ถูกตัดมิให้รับมรดก3. สละมรดก4. ไม่เอามรดกภายในอายุความ สำหรับกรณีที่สิ้นด้วยอายุความ จึงยกไปกล่าวในเรื่องอายุความ
คือ คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่นัฐด้วยกันเอง
คือ คดีภาษีอาการในส่วนที่เป็นคดีแพ่งจะเป็นคดีที่มลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป กล่าวคือส่วนใหญ่จะเป็นคดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการประเมินหรือจัดเก็บภาษีอากรของเจ้าพนักงานของรัฐ
คือคดีเกี่ยวกับข้อพิพาท หรือโต้แย้ที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างงาน หรือตามกฎหมายแรงงาน
คดีอาญาตามกฏหมายกำหนดไวในบัญชีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2551) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฏกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.)