บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

  1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น,เพิ่มทุน ลดทุน ควบก็เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
  2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  3. จดทะเบียนเลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี
  4. จดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ
  5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การลงทะเบียนของบริษัทจำกัดนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้:

– การลงทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ – ลงทะเบียนสถานประกอบการของบริษัทจำกัด