การได้มาซึ่งวีซ่าประเภท วีซ่าผู้สูงอายุ-เกษียณ (ไม่ใช่-ผู้อพยพ)

คุณสมบัติ

ผู้ขอยื่นต้องมีอายุมากกว่า 50ปีและต้องการที่จะอยู่เมืองไทยชั่วคราวถึงหนึ่งปี โดยไม่ต้องการทำงานใน

ราชอาณาจักร

ผู้ขอยื่นต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม ในราชอาณาจักรไทยหรือในราชอาณาจักรที่ถือสัญชาติอยู่หรือใน

ราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่

ผู้ขอยื่นต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ห้ามเข้าในราชอาณาจักรไทย (เช่น โรคเรื้อน, โรคเท้าช้าง, โรควันโรค,

โรคซิฟิลิส, ติดยา หรืออื่นๆ)

เอกสารที่จำเป็น

หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน

แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่าย และแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 3 ชุด (ขอรับ

แบบฟอร์มได้จากสถานทูตสถานกงสุล)

หลักฐานด้านการเงิน

สำเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ

หนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท หรือมีบัญชีเงินฝากและรายได้/

เงินบำนาญ (ต่อเดือน X 12) รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (กรณีแสดงสำเนาบัญชีเงินฝาก ให้แสดง

หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย)

หมายเหตุ

ในการแสดงหลักฐานด้านการเงินนั้น ผู้ร้องอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ในประเทศที่

ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่มีถิ่นพำนักก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม

Non-Immigrant Visa รหัส “O-A” (Long Stay) ค่าธรรมเดียวสำหรับเที่ยวเดียวคือ 2,000บาท ชนิด

ใช้ได้หลายครั้ง (multiple entries) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา

วีซ่าอยู่ชั่วคราว ประเภทO-A สำหรับผู้สูงอายุ-เกษียณ ระยะเวลาสูงสุดในการอยู่คือ 1 ปี

วีซ่าประเภทนี้สามารถยืดเวลาการอยู่ได้๑ปี การจะยืดเวลาได้นั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานตรวจ

คนเข้าเมือง และผู้ยื่นขอต้องพิสูจน์ให้ได้ตามคุณสมบัติตามที่กำหนด

บันทึก

แม้ว่าวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวประเภท O-A ผู้สูงอายุ-เกษียณจะสามารถใช้ได้สูงสุด 1 ปี ผู้ถือวีซ่านั้นต้อง

รายงานทุกๆ90วันให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง