คดีภาษี

ประเภทของภาษีอากร มี 2 ประเภท คือ

1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่น ได้แก่ ภาษีได้บุคคลธรรมดา, ภาษีได้ นิติบุคคล, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ภาษีมรดก, ภาษีรถยนย์, ภาษีโรงเรือน, ภาษีเดินทางและภาษีเงินรางวัล เป็นต้น
2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ผู้เสียสามารถผลักภาระให้ผู้อื่น ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร เป็นต้น

ประเภทของการจัดเก็บภาษีในประเทศไทย

ภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากรจัดเก็บ มี 5 ประเภท
1. ภาษีเงินได้บุคลธรรมดา
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ภาษีอากรแสตมป์

ภาษีส่วนจัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่น (เช่น อบต., เทศบาล หรือสำนักงานเขตุ) ได้แก่

1. ภาษีป้าย
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. ภาษีบำรุงท้องที่

กรมสรรพสามิตก็เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการประเภทที่ต้องการควบคุมตามกฎหมาย เช่น สุรา ยาสูบ ไพ่ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมศุลกากรกก็มีการเรียกภาษีศุลกากร เป็นค่าธรรมเนียมของการนำสินค้า บางชนิดเข้าประเทศอีกด้วย