คดีสอบสวนพิเศษ

หน้าที่ของทนายความคดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

1. เตรียมคดี ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านให้มากที่สุด
2. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสาร เพราะคดีเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษอาจจะต้องมีเอกสารทั้ง ที่เป็นเอกสารสิทธิ หรือเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการที่มาเกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น เอกสารเกี่ยวกับสูตร ทางเคมีของยาที่ถูกควบคุม เอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เป็นต้น
3. ค้นหาข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นว่าเป็นอำนาจที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ ไม่ และระเบียบขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวด้วย รวมถึงตรวจสอบอายุความหรือระยะเวลาใน การดำเนินคดีของลูกความ
4. ติดตามผลคดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในชั้นชีแจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และชั้นศาลเพื่อรักษาประโยชน์ สูงสุดของลูกความ5. ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเพื่อให้ลูกควานำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่ เสียประโยชน์