คดีแพ่ง

สำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อพิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.
1. คดีกู้ยืม, คดีเงินกู้
2. คดีผิดสัญญา
3. คดีซื้อขาย
4. คดีเช่าทรัพย์, คดีเช่าซื้อ
5. คดีค้าประกัน
6. คดีจำนอง, จำนำ
7. คดีประกันภัย
8. คดีเช็ค, คดีตั๋วแลกเงิน, คดีตั๋วสัญญาใช้เงิน
9. คดีทรัพย์สิน
10. คดีบัตรเครดิต
11. คดีที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ บุกรุก เรียกที่ดินคืน
12. คดีเพิกถอนการให้ เพิกถอนนิติกรรม