ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่ต้องการยืดเวลาที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจต้องยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

  • วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวนั้นเป็นวีซ่าที่นิยมขอ การจะขอวีซ่าประเภทไหนนั้นต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเพื่อจะได้ขอได้อย่างถูกประเภทและต้องตามความประสงค์ของผู้ยื่นขอ
  • B วีซ่าธุรกิจ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะทำธุรกิจหรือจะเข้ามาเป็นลูกจ้างในราชอาณาจักรไทย
  • B-A วีซ่าธุรกิจที่ได้รับการยืนยัน: สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติและต้องการลงทุนหรือทำธุรกิจกับบริษัทในราชอาณาจักรไทย
  • D วีซ่านักการทูต : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและเป็นลูกจ้างของสถานทูตในราชอาณาจักรอื่น
  • ED วีซ่าการศึกษา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะเรียนหรือสอนในราชอาณาจักรไทย
  • EX วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะใช้ทักษะในการประกอบการหรือเป็นผู้